top of page

home

Study of the invisible

About my work: "Geometry of the heart in the language of the SENSEs" - "True love is forever" - "The path of art is like fishing the moon from the pond" (Chinese wisdom) - "Art is a journey that does not know the arrival station" (Marisa Merz).

001_attic studio_230x173mm_72ppi.JPG

Emotions and intuition, wonder, visual research, structures, play and events, nature, sound, improvised and composed music and music notation, poetry and literature, traveling by car with drawing material and tent, working in different locations in the south of Europe, ... a snapshot of things that were and are inspiring my drawn and painted dialogue with and creation of the world: my connected shaping of emotional and empathetic depth and working on meaningful relationships with visual materials, tools and resources.

 

The inspiration for a work is always something whose beauty touches my senses. Sensitized, curious and investigative I shape the concept of a possible underlying layering/structure. This I use as a starting point for my work and let it grow slowly, in dialogue, attentively questioning, investigating, actively visualising, sensitizing and discovering where the work takes me. Until my senses are emotionaly deeply touched by a new, added, lasting, free and connected beauty of a of result.

 

The environment and the right conditions so that "art" can attach itself to the work are just as important to me as the labour and the final result. Other than that I can say little about visual art. The experience of it is so timeless and universal, the descriptions so different ... as a visual artist I think it is better not to attemp to translate this in words. Music has to be heard, visual art seen ... translations can be interesting but can only be approximate. 

In September 2016 I stopped all other professional activities to devote myself fully to my work, to freely and meaningfully create depth in its true meaning and to develop my visual language as a tool. A human, meaningful, simple labour, working in my 'glocal' company "dreams and thoughts" which I officially founded on February the 1st, 2023 as an independent professional visual artist. A life as a craft, a slow painter and drafstman, enjoying the days in my small studio and the few months a year when I work in the south of Europe. Functioning in a world where I hope to be able to show my works regulary, to give them the wings to do their job and fly out to the senses and the hearts, and to sensitize in a world that feels more and more dehumanized, systemic, materially/morally/financially enslaving, politically sick and sometimes frightening.

Studie van het onzichtbare

Over mijn werk: "Geometrie van het hart in de taal van de ZINtuigen" - "Ware liefde is voor altijd" -  "Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver" (Chinese wijsheid) - "Kunst is een reis die het aankomststation niet kent" (Marisa Merz).

002_23_vjm_2952_230214_230x168mm_72ppi.jpg

Emoties en intuïtie, verwondering, beeldend onderzoek, structuren, spel en gebeurtenissen, de natuur, geluid, geïmproviseerde en gecomponeerde muziek en muzieknotatie, poëzie en literatuur, reizen met mijn wagen, tekenmateriaal en tent, werken op verschillende locaties in het zuiden van Europa, ... een momentopname van dingen die inspirerend waren en zijn voor mijn geschilderde en getekende dialoog met en creatie van de wereld: mijn verbonden vormgeven van emotionele en empathische diepte en werken aan betekenisvolle relaties met beeldende materialen, gereedschappen en middelen.

 

De inspiratie voor een werk is altijd iets waarvan de schoonheid mijn zintuigen raakt. Gesensibiliseerd, nieuwsgierig en onderzoekend geef ik vorm aan het concept van een mogelijke achterliggende gelaagdheid/structuur. Dit gebruik ik als aanzet voor mijn werk en laat het langzaam, in dialoog, verder groeien, aandachtig bevragend, onderzoekend, actief beeldend, sensibiliserend en ontdekkend waar het werk mij brengt. Tot mijn zintuigen emotioneel diep geraakt worden door een nieuwe, toegevoegde, durende, vrije en verbonden schoonheid van een eindpunt.

De omgeving en de juiste voorwaarden zodat "kunst" zich aan het werk kan hechten zijn voor mij even belangrijk als de arbeid en het uiteindelijke resultaat. Verder kan ik over beeldende kunst weinig zeggen. Het ervaren ervan is zo tijdloos en universeel, de beschrijvingen zo verschillend ... als beeldend kunstenaar lijkt het mij beter geen pogingen te ondernemen om dit in woorden uit te drukken. Muziek moet gehoord worden, beeldende kunst gezien ... vertalingen kunnen interessant zijn maar kunnen niet meer dan benaderen.

In september 2016 stopte ik alle andere beroepsactiviteiten om mij volledig aan mijn werk te wijden, om vrij en betekenisvol diepte in zijn ware betekenis te creëren, en mijn beeldende taal als gereedschap te ontwikkelen. Een menselijke, zingevende, eenvoudige arbeid, werken in mijn fictief 'glokaal' bedrijf "dromen en gedachten" dat ik op 1 februari 2023 als onafhankelijk beeldend kunstenaar officieel heb opgericht. Een leven als ambacht, een trage schilder en tekenaar, genietend van de dagen in mijn klein atelier en van de paar maanden per jaar wanneer ik werk in het zuiden van Europa. Functionerend in een wereld waarin ik hoop mijn werken regelmatig te kunnen tonen, ze de vleugels te kunnen geven om hun werk te doen en uit te vliegen naar de zintuigen en de harten, en om te sensibiliseren in een wereld die meer en meer ontmenselijkt, systemisch, materieel/moreel/financieel knechtend, politiek verziekt en soms beangstigend aanvoelt.

bottom of page