top of page

home

art as language of the senses

"The path of art is like fishing the moon from the pond." (Chinese wisdom)

About my work: "Study of the Invisible". "Only true love is forever."

jmwa_210804

Emotions and intuition, wonder, visual research, structures, play and events, nature, sound, improvised and composed music and music notation, poetry and literature, traveling by car with drawing material and tent, working in different locations in the South of Europe, ... a snapshot of things that were and are inspiring my drawn and painted dialogue with and creation of the world: my connected shaping of emotional depth and working on meaningful relationships with visual materials, tools and resources. The start of a new work is usually something whose beauty touches my senses, moves me, in which I find comfort. Curious about an underlying structure, I deduce a possible one. I then use this as the underlying structure for my work as a start and let it grow slowly, in dialogue, carefully questioning and following to where the work takes me. Until its beauty touches my senses, moves me, untin I find comfort in it, free and connected.

 

I try to make everything in an environment where I create, in my opinion, the right conditions so that 'art' can also attach itself to the work. However, it is the process, the growth towards the ultimate moment and the moment itself that are most important to me. I can say little about art, and certainly not as an artist. The descritions of it are so different, the experience of it so timeless and universal ... this I cannot express in words. 

In September 2016 I stopped all other professional activities to devote myself fully to my work, to freely and meaningfully create depth in its true meaning, using languages/metaphors as tools. A human, meaningful, simple labour, working for my 'glocal' company "dreams and thoughts" which I officially founded on February the 1st, 2023 as an independent professional visual artist. A life as a craft, a slow painter and drafstman, enjoying the days in my small studio and the few months a year when I work in the south of Europe. Functioning in a world where I hope to be able to show my works regulary, to give them the wings to do their job and fly out to the senses and the hearts in a world that feels more and more dehumanized, systemic, materially/morally/financially enslaving and politically sick and sometimes frightening.

kunst als taal van de zintuigen

"Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver."

(Chinese wijsheid)

Over mijn werk: "Studie van het onzichtbare." "Alleen de ware liefde is voor altijd."

apteml

Emoties en intuïtie, verwondering, beeldend onderzoek, structuren, spel en gebeurtenissen, de natuur, geluid, geïnproviseerde en gecomponeerde muziek en muzieknotatie, poëzie en literatuur, reizen met mijn wagen, tekenmateriaal en tent, werken op verschillende locaties in het zuiden van Europa, ... een momentopname van dingen die inspirerend waren en zijn voor mijn geschilderde en getekende dialoog met en creatie van de wereld: mijn verbonden vormgeven van emotionele diepte en werken aan betekenisvolle relaties met beeldende materialen, gereedschappen en middelen. Het begin van nieuw werk is meestal iets waarvan de schoonheid mijn zintuigen raakt, mij beroerd, waar ik troost in vind. Nieuwsgierig naar een achterliggende structuur leid ik er een mogelijke uit af. Dit gebruik ik dan als achterliggende structuur voor mijn werk als start en laat het langzaam, in dialoog, verder groeien, aandachtig bevragend en volgend naar waar het werk mij brengt. Tot de schoonheid ervan mijn zintuigen raakt, mij beroerd, tot ik er troost in vind, vrij en verbonden.

Ik probeer alles te maken in een omgeving waar ik, volgens mij, de juiste voorwaarden schep zodat ook 'kunst' zich aan het werk kan hechten. Het zijn echter het proces, de groei naar het ultieme moment en het moment zelf die voor mij het belangrijkste zijn. Over kunst kan ik weinig zeggen, en al helemaal niet als kunstenaar. De beschrijvingen ervan zijn zo verschillend, het ervaren ervan zo tijdloos en universeel ... dit kan ik niet in woorden uitdrukken.   

In september 2016 stopte ik alle andere beroepsactiviteiten om mij volledig aan mijn werk te wijden, om vrij en betekenisvol diepte in zijn ware betekenis te creëren, met talen/metaforen als gereedschap. Een menselijke, zingevende, eenvoudige arbeid, werken voor mijn fictief 'glokaal' bedrijf "dromen en gedachten" dat ik op 1 februari 2023 als onafhankelijk beeldend kunstenaar officieel heb opgericht. Een leven als ambacht, een trage schilder en tekenaar, genietend van de dagen in mijn klein atelier en van de paar maanden per jaar wanneer ik werk in het zuiden van Europa. Functionerend in een wereld waarin ik hoop mijn werken regelmatig te kunnen tonen, ze de vleugels te kunnen geven om hun werk te doen en uit te vliegen naar de zintuigen en de harten in een wereld die meer en meer ontmenselijkt, systemisch, materieel/moreel/financieel knechtend, politie verziekt aanvoelt, en soms beangstigend aanvoelt.

bottom of page