home

art as language of the senses

"The path of art is like fishing the moon from the pond." (Chinese wisdom)

About my work: "Only true love is forever."

jmwa_210804

Emotions and intuition, wonder, visual research, structures, play and events, nature, sound, improvised and composed music and music notation, poetry and literature, traveling by car, drawing material and tent ... a snapshot of things that were and are inspiring my drawn and painted dialogue with the world: my connected shaping of emotional depth and working on meaningful relationships with visual materials, tools and resources. 

Since September 2016 - when I stopped all other professional activities and decided to devote myself completely to my work, which has been the case more sporadically the last 25 years - fully aimed at freely and meaningfully creating depth in its true meaning, using languages/metaphors as tools. Not an artist who is focused on understanding and expressing the world as a given, but on deepening and broadening it as a progressing story by adding new sensory layered design: creation as an endless, individual, connected and liberating process.

Paintings and drawings that on the one hand can be regarded as 'finished' and which on the other hand are inviting to continue working. A human, meaningful, simple labour, working for my fictional 'glocal' company "Dreams and Thoughts", a life as a craft, a slow painter and drafstman, enjoying the days in my small studio and the few months a year when I work in the south of Europe. Functioning in a world in which I hope to be able to regularly exhibit my works, give them the wings to do their job and fly out to the senses and the hearts in a world that feels more and more dehumanized, systemic, materially/morally/financially enslaving and politically sick, without much promising future or outcome and sometimes frightening.

kunst als taal van de zintuigen

"Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver."

(Chinese wijsheid)

Over mijn werk: "Alleen de ware liefde is voor altijd."

apteml

Emoties en intuïtie, verwondering, beeldend onderzoek, structuren, spel en gebeurtenissen, de natuur, geluid, geïnproviseerde en gecomponeerde muziek en muzieknotatie, poëzie en literatuur, reizen met mijn wagen, tekenmateriaal en tent ... een momentopname van dingen die inspirerend waren en zijn voor mijn geschilderde en getekende dialoog met de wereld: mijn verbonden vormgeven van emotionele diepte en werken aan betekenisvolle relaties met beeldende materialen, gereedschappen en middelen.

Sedert september 2016 - wanneer ik alle andere beroepsactiviteiten stopte en besliste mij volledig aan mijn werk te wijden, wat de laatste 25 jaar meer sporadisch het geval was - volledig gefocust op vrij en betekenisvol creëren van diepte in zijn ware betekenis, met talen/metaforen als gereedschap. Geen kunstenaar die gericht is op het begrijpen en uitdrukken van de wereld als gegeven, maar op het verdiepen en verbreden ervan als voortschrijdend verhaal via het toevoegen van nieuwe zintuiglijke gelaagde vormgeving: creatie als eindeloos, individueel, verbonden en bevrijdend proces.

Schilderijen en tekeningen die enerzijds als 'af' beschouwd kunnen worden en die anderzijds uitnodigend zijn om verder aan het werk te gaan. Een menselijke, zingevende, eenvoudige arbeid, werken voor mijn fictief 'glokaal' bedrijf "Dromen en Gedachten", een leven als ambacht, een trage schilder en tekenaar, genietend van de dagen in mijn klein atelier en van de paar maanden per jaar wanneer ik werk in het zuiden van Europa. Functionerend in een wereld waarin ik hoop mijn werken regelmatig te kunnen tentoonstellen, ze de vleugels te kunnen geven om hun werk te doen en uit te vliegen naar de zintuigen en de harten in een wereld die meer en meer ontmenselijkt, systemisch, materieel/moreel/financieel knechtend en politie verziekt aanvoelt, zonder veel belovende toekomst en soms beangstigend.