top of page

home

Visual art as ethical, moral involvement
Study of the invisible, not for profit

About my work: 'Geometry of the heart in the language of the senses' - 'The path of art is like fishing the moon from the pond.' (Chinese wisdom) - 'I want to take people where they can experience their humanity again.' (Marc Rothko) - 'Intimacy is the soul of all great art, coupled with strenght and receptivity.' (Paula Modersohn-Becker) - "Art is a journey that does not know the arrival station." (Marisa Merz) - 'C'est le spectateur qui fait le tableau.' (Marcel Duchamps) - 'True love is forever.'

001_attic studio_230x173mm_72ppi.JPG

In September 2016 I stopped all other professional activities to devote myself fully to my work, to freely and meaningfully create depth in its true meaning using visual language as a tool. A human, meaningful, simple labour, working in the 'glocal' company 'dreams and thoughts' which I officially founded on February the 1st, 2023 as an independent professional visual artist.

 

Emotions and intuition, wonder, visual research, structures, play and events, nature, sound, improvised and composed music and music notation, poetry and literature, traveling by car with drawing material and tent, working in different locations in the south of Europe, ... a snapshot of things that were and are important for a drawn and painted dialogue with and creation of the world: connected shaping of emotional and empathetic depth and working on meaningful relationships with visual materials, tools and resources. All this in an environment with the right conditions so that 'art' can attach itself tot the work, an environment that is just as important as the work and the final result.

 

Sensitized, curious and investigative, I usually shape the concept of a possible underlying layering/structure of something that affects me sensory. I regularly use this as a starting point for my work and let it grow slowly, in dialogue; attentively questioning, investigating, actively visualising, empathetic and discovering. Working towards the realisation of new, added, lasting, free and connected visual creations through meaningfull human labour.

 

A life as a craft, a slow painter and drafstman, enjoying the days in a small studio and the few months a year working in the south of Europe. At peace with art, participating in a world in which I hope to be able to show my works regulary, and give them the wings to do their work in the public space. To fly out to the senses and the hearts, inviting the viewer to silence so that she/he hears the real world speaking to her/him as co-creator of the work; to give meaning to the work and give it an existence; to think about and raise awareness for change in a society that feels increasingly dehumanized, systemic, materially/morally/financially enslaving, politically corrupted and sometimes frightening: visual art as an ethical and moral involvement whose simple beauty in itself is sufficient.

Furthermore, I don't want to and can't say much about art in general. Experiencing it is timeless and universal, the descriptions so different ... as a visual artist I do not feel called upon to attempt to express this in many words. Music must be heard, visual art must be seen ... descriptions are sometimes interesting but never more than approximations. However, I do believe that the foundations of visual art are not materials, geography an history, styles, movements, etc., but that these have to do with breaking through loneliness, with morality and ethics, with beauty and comfort. It is also these fundamental qualities that unite visual art with all other art forms.

Beeldende kunst als ethische, morele betrokkenheid
Studie van het onzichtbare, niet voor de winst

 

Over mijn werk: 'Geometrie van het hart in de taal van de zintuigen.' - 'Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver.' (Chinese wijsheid) - 'Ik wil mensen daarheen brengen waar ze hun menselijkheid weer kunnen ervaren.' (Mark Rothko) - 'Intimiteit is de ziel van alle grote kunst, gepaard aan kracht en ontvankelijkheid.' (Paula Modersohn-Becker) - 'Kunst is een reis die het aankomststation niet kent.' (Marisa Merz) - 'C'est le spectateur qui fait le tableau.' (Marcel Duchamps) - 'Ware liefde is voor altijd.'

002_23_vjm_2952_230214_230x168mm_72ppi.jpg

In september 2016 stopte ik alle andere beroepsactiviteiten om mij volledig aan mijn werk te wijden, om vrij en betekenisvol diepte in zijn echte betekenis te creëren met beeldende taal als gereedschap. Een menselijke, zingevende, eenvoudige arbeid, werken in het 'glokaal' bedrijf 'dromen en gedachten' dat ik op 1 februari 2023 als onafhankelijk professioneel beeldend kunstenaar officieel heb opgericht.

Emoties en intuïtie, verwondering, beeldend onderzoek, structuren, spel en gebeurtenissen, de natuur, geluid, geïmproviseerde en gecomponeerde muziek en muzieknotatie, poëzie en literatuur, reizen met de wagen, tekenmateriaal en tent, werken op verschillende locaties in het zuiden van Europa, ... een momentopname van dingen die belangrijk waren en zijn voor een geschilderde en getekende dialoog met en creatie van de wereld: mijn verbonden vormgeven van emotionele, sensitieve en empathische diepte en werken aan betekenisvolle relaties met beeldende materialen, gereedschappen en middelen. Dit alles in een omgeving met de juiste voorwaarden zodat 'kunst' zich aan het werk kan hechten, een omgeving die even belangrijk is als de arbeid en het uiteindelijke resultaat.

 

Gesensibiliseerd, nieuwsgierig en onderzoekend geef ik meestal vorm aan het concept van een mogelijke achterliggende gelaagdheid/structuur van iets dat mij sensorisch raakt. Deze gebruik ik regelmatig als aanzet voor mijn werk en laat dit langzaam, in dialoog, verder groeien; aandachtig bevragend, onderzoekend, actief beeldend, empatisch en ontdekkend. Werkend aan het tot stand komen van nieuwe, toegevoegde, durende, vrije en verbonden beeldende creaties via zinvolle menselijk arbeid.

Een leven als ambacht, een trage schilder en tekenaar, genietend van de dagen in een klein atelier en van de paar maanden per jaar werken in het zuiden van Europa. In vrede met kunst, participerend aan een wereld waarin ik hoop mijn werken regelmatig te kunnen tonen, en ze de vleugels te kunnen geven om hun werk te doen in de publieke ruimte. Om uit te vliegen naar de zintuigen en de harten, de toeschouwer uit te nodigen tot stilte zodat zij/hij de echte wereld tot zich hoort spreken als mede schepper van het werk; om betekenis te geven aan het werk en het een bestaan te geven; om na te denken over, en te sensibiliseren voor verandering in een samenleving die meer en meer ontmenselijkt, systemisch, materieel/moreel/financieel knechtend, politiek verziekt en soms beangstigend aanvoelt: beeldende kunst als een ethische en morele betrokkenheid waarvan de eenvoudige schoonheid in zichzelf voldoende is.

 

Verder wil en kan ik algemeen over kunst weinig exact zeggen. Het ervaren ervan is tijdloos en universeel, de beschrijvingen zo verschillend ... als beeldend kunstenaar voel ik mij niet geroepen pogingen te ondernemen om dit met veel woorden uit te drukken. Muziek moet gehoord worden, beeldende kunst gezien ... verwoordingen zijn soms interessant maar nooit meer dan benaderingen. Ik ben echter wel van mening dat de fundamenten van de beeldende kunst niet de materialen, geografie en geschiedenis, stijlen, bewegingen, ... zijn, maar dat deze te maken hebben met het doorbreken van eenzaamheid, met moraliteit en ethiek, met schoonheid en troost. Het zijn ook deze fundamentele kwalteiten die de beeldende kunst verenigen met alle andere kunstvormen.

bottom of page