top of page

home

Visual art as ethical, moral involvement
Study of the invisible, not for profit

About my work: Geometry of the heart in the language of the senses. - "The path of art is like fishing the moon from the pond." (Chinese wisdom) - "I want to take people where they can experience their humanity again." (Marc Rothko) - "Intimacy is the soul of all great art, coupled with strenght and receptivity." (Paula Modersohn-Becker) - "Art is a journey that does not know the arrival station." (Marisa Merz) - "C'est le spectateur qui fait le tableau." (Marcel Duchamps) - True love is forever.

001_attic studio_230x173mm_72ppi.JPG

In September 2016 I stopped all other professional activities to devote myself fully to my work, to freely and meaningfully create depth in its true meaning using visual language as a tool. A humane, meaningful, simple labour, working in the 'glocal' company 'dreams and thoughts' which I officially founded on February the 1st, 2023 as an independent professional visual artist.

 

Emotions and intuition, wonder, visual research, structures, play and events, nature, sound, improvised and composed music and music notation, poetry and literature, traveling by car with drawing material and tent, working in different locations in the south of Europe, ... moments of beauty, drama and comfort. A snapshot of things that were and are important to a drawn and painted dialogue with and creation of the world. For connected shaping of simple, meaningful relationships with form, line and color ... of emotional, sensitive and empathetic depth with visual materials, tools and resources.

 

All this in an environment with the right conditions so that 'art' can attach itself tot the work, an environment that is just as important as the work and the final result.

 

Sensitized, curious and investigative, I usually shape the concept of a possible underlying layering/structure of something that affects me sensory. Working on the realisation of new, added, lasting and free visual creations through meaningfull human work, I usually shape the concept of a possible underlying layering/structure of something that touches me sensory. This is the starting point for a work that I slowly and carefully create through attenteive questioning, investigation and discovery.

 

A life as a craft, a slow painter and drafstman, enjoying the days in a small studio and the few months a year working in the south of Europe. At peace with art, participating in a world in which I hope to be able to show my works regulary, and give them the wings to do their work in the public space. To fly out to the senses and the hearts, inviting the viewer to wonder and silence so that she/he hears the real world speaking to her/him as co-creator of the work; to give meaning to the work and give it an existence; to think about and raise awareness to change in a society that feels increasingly dehumanized, systemic, materially/morally/financially enslaving, politically corrupted and sometimes frightening: visual art as an ethical and moral involvement whose simple beauty in itself is sufficient.

Furthermore, I don't want to and can't say much about art in general, words are sometimes interesting, but never more than approximations. Experiencing it is timeless and universal, the descriptions so different and as a visual artist I do not feel called to make any attempt to express this in many words. Music must be heard, visual art must be seen ... intimacy, morality and ethics, beauty and comfort are the foundations.

Beeldende kunst als ethische, morele betrokkenheid
Studie van het onzichtbare, niet voor de winst

 

Over mijn werk: Geometrie van het hart in de taal van de zintuigen. - "Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver." (Chinese wijsheid) - "Ik wil mensen daarheen brengen waar ze hun menselijkheid weer kunnen ervaren." (Mark Rothko) - "Intimiteit is de ziel van alle grote kunst, gepaard aan kracht en ontvankelijkheid." (Paula Modersohn-Becker) - "Kunst is een reis die het aankomststation niet kent." (Marisa Merz) - "C'est le spectateur qui fait le tableau." (Marcel Duchamps) - Ware liefde is voor altijd.

002_23_vjm_2952_230214_230x168mm_72ppi.jpg

In september 2016 stopte ik alle andere beroepsactiviteiten om mij volledig aan mijn werk te wijden, om vrij en betekenisvol diepte in haar ware betekenis te creëren met beeldende taal als gereedschap. Een menswaardige, zingevende, eenvoudige arbeid, werkend in het 'glokaal' bedrijf 'dromen en gedachten' dat ik op 1 februari 2023 als onafhankelijk professioneel beeldend kunstenaar officieel heb opgericht.

Emoties en intuïtie, verwondering, beeldend onderzoek, structuren, spel en gebeurtenissen, de natuur, geluid, geïmproviseerde en gecomponeerde muziek en muzieknotatie, poëzie en literatuur, reizen met de wagen, tekenmateriaal en tent, werken op verschillende locaties in het zuiden van Europa, ... momenten van schoonheid, drama en troost. Een momentopname van dingen die belangrijk waren en zijn voor een geschilderde en getekende dialoog met en creatie van de wereld. Voor verbonden vormgeven van eenvoudige, betekenisvolle relaties met vorm, lijn en kleur ... van emotionele, sensitieve en empathische diepte met beeldende materialen, gereedschappen en middelen.

 

Dit alles in een omgeving met de juiste voorwaarden zodat 'kunst' zich aan het werk kan hechten, een omgeving die even belangrijk is als de arbeid en het uiteindelijke resultaat.

 

Werkend aan het tot stand komen van nieuwe, toegevoegde, durende en vrije beeldende creaties via zinvolle menswaardige arbeid geef ik meestal vorm aan het concept van een mogelijke achterliggende gelaagdheid/structuur van iets dat mij sensorisch raakt. Dit als aanzet voor een werk dat ik, aandachtig bevragend, onderzoekend en ontdekkend langzaam en voorzichtig laat ontstaan.

Een leven als ambacht, een trage schilder en tekenaar, genietend van de dagen in een klein atelier en van de paar maanden per jaar werken in het zuiden van Europa. In vrede met kunst, participerend aan een wereld waarin ik hoop mijn werken regelmatig te kunnen tonen, en ze de vleugels te kunnen geven om hun werk te doen in de publieke ruimte. Om uit te vliegen naar de zintuigen en de harten, de toeschouwer uit te nodigen tot verwondering en stilte zodat zij/hij de echte wereld tot zich hoort spreken als medeschepper van het werk; om betekenis te geven aan het werk en het een bestaan te geven; om na te denken over, en te sensibiliseren voor verandering in een samenleving die meer en meer ontmenselijkt, systemisch, materieel/moreel/financieel knechtend, politiek verziekt en soms beangstigend aanvoelt: beeldende kunst als een ethische en morele betrokkenheid waarvan de eenvoudige schoonheid in zichzelf voldoende is.

 

Verder wil en kan ik algemeen over kunst weinig exact zeggen, verwoordingen zijn soms interessant maar nooit meer dan een benadering. Het ervaren ervan is tijdloos en universeel, de beschrijvingen zo verschillend en als beeldend kunstenaar voel ik mij niet geroepen pogingen te ondernemen om dit met veel woorden uit te drukken. Muziek moet gehoord worden, beeldende kunst gezien ... intimiteit, moraliteit en ethiek, schoonheid en troost zijn de fundamenten.

bottom of page