home

art as language of the senses

"Mystery is what enlightens knowledge." (René Magritte)

"The path of art is like fishing the moon from the pond." (Chinese wisdom)

cotton rag geometry-3.2.4

In September 2016 I decided to dedicate myself completely to my artistic work - which I previously had less time for during my prefessional career - and I founded my fictional glocal company "Dreams and Thoughts" / "Dromen en Gedachten".

After some time the references to recognizable figuration dissappeared from my work, a three-dimensional element appeared very sporadically, and I regularly worked on visual themes in series.

Wikipedia: Proposition

During a stay in Italy in 2019, I discovered the meaning of the word "proposition" in philosophy and logic, a concept that I used regulary in the title of my works for a period. I saw my works as a kind of visual declaration about which the question of whether they were true or false could be asked meaningfully.

The use of the proposition concept diminished whith the discovery of the richness, the transparancies, the lightness and the sensitivity of watercolor and ink.

Experiences and wonder, feelings, intuition, geometric research, the research of the rhythmic and melodic linearity and progression of sound, improvised and composed music, musical notation, poetry and literature, city trips and long journeys with my car, drawing material and tent are essential in my creative proces. With the aim of creating emotional depth through materials, underlying released structures and intuition, harmonies and contrasts, colors and tones, ...

I feel the urge to create depth in its true meaning as a human being, to add it to the story of our world and in this way to exist meaningfully and creatively, with languages / metaphors as tools. Not focused on understanding the world as a given, but on the joy in its permanent creation as a story. Creation as a primarily connected and individual process. Not understanding the meaning and abstraction behind things, but the creation of our permanently changing truth about them.

kunst als taal van de zintuigen

"Gevoel is een veel universeler gegeven dan rede en intellect."

"Het pad van de kunst is als het vissen van de maan uit de vijver."

(Chinese wijsheid)

cotton rag geometry-3.2.3

In september 2016 besliste ik om mij volledig aan mijn artistiek werk te wijden - waar ik voordien tijdens mijn beroepsloopbaan minder tijd voor had -  en ik startte met mijn fictief glokaal bedrijf "Dromen en Gedachten" / "Dreams and Thoughts".

Na enige tijd verdwenen de verwijzingen naar herkenbare figuratie uit mijn werk, heel sporadisch diende zich een driedimensionaal element aan en ik werkte regelmatig aan beeldende thema's in reeksen.

Wikipedia: Propositie

Tijdens een verblijf in Italië in 2019 ontdekte ik de betekenis van het woord "propositie" in de filosofie en logica, een begrip dat ik een periode regelmatig in de titel van mijn werken gebruikte. Ik zag mijn werken als een soort beeldende declaraties waarover de vraag of ze waar of onwaar waren zinvol kon gesteld worden.

Het gebruik van het begrip propositie verminderde wanneer ik de rijkdom, de transparanties, de lichtheid en de gevoeligheid van aquarel en inkt ontdekte.

Ervaringen en verwondering, gevoelens, intuïtie, geometrisch onderzoek, het onderzoek van de ritmische en melodische lineariteit en voortgang van geluid, geïmproviseerde en gecomponeerde muziek, muzieknotatie, poëzie en literatuur, citytrips en lange reizen met mijn auto, tekenmateriaal en tent zijn essentieel in mijn creatief proces. Met als doel het creëren van emotionele diepte via materialen, onderliggende losgelaten structuren en intuïtie, harmonieën en contrasten, kleuren en tonen, ...

Ik voel de drang om als mens diepte in zijn ware betekenis te creëren, deze aan het verhaal van onze wereld toe te voegen en op deze wijze betekenisvol creatief te bestaan, met talen / metaforen als gereedschap. Niet gefocust op het begrijpen van de wereld als gegeven, maar op het plezier in de permanente creatie ervan als verhaal. Creatie als een in de eerste plaats verbonden en individueel proces, de taal van de ZINtuigen. Niet het begrijpen van de betekens en abstractie achter de dingen, maar wel de creatie van onze permanent veranderende waarheid over hen.